Inspektor Ochrony Danych w Gminnym Domu Kultury

Arkadiusz Liguziński

kontakt e-mail: iod@gdkbychlew.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów art. 13, 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz   o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Dom Kultury Bychlew 107B; 95-200 Pabianice. Dane kontaktowe: tel. 42 214 08 86; e-mail: biuro@gdkbychlew.pl
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  w zakresie działania administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Arkadiuszem Liguzińskim za pomocą adresu: iod@gdkbychlew.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1c RODO),
 6. realizacji umów, umów handlowych (art. 6 ust. 1b RODO),
 7. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1e RODO)
 8. dane będą przetwarzane na podstawie (art. 6 ust. 1f RODO) – prawnie uzasadnionych celów, interesów poprzez: stosowanie monitoringu w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Gminnego Domu Kultury, przetwarzanie danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
 9. prawnie uzasadnionym interesie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO) polegającym na prowadzeniu dedykowanych kanałów w internecie oraz mediach społecznościowych: Gminny Dom Kultury z/s w Bychlewie | Facebook, Instagram, https://www.facebook.com/folktv20, https://www.youtube.com/@folktv9945, International Folk Festival POLKA – YouTube, https://www.facebook.com/iffpolka, www.bychlewianka.pl, Bychlewianka ZPiT – YouTube, Zespół Pieśni i Tańca Bychlewianka | Facebook i przekazywaniu za ich pomocą informacji o naszej aktywności, promowaniu usług oraz naszej placówki, różnych wydarzeń które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z naszą Placówką. Jak również w celu komunikacji używając dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),

 1. Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia,
 2. Instagram LLC., z siedzibą pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA,
 1. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

Każdy z w/w współadministratorów decyduje o celach i środkach przetwarzania danych samodzielnie oraz w różnym zakresie. Gminny Dom Kultury Bychlew ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

 1. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO).
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 4. inne podmioty, które na podstawie stosownych podpisanych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Placówka,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 (w zakresie nagrań z monitoringu dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres 3 miesięcy). Po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
 7. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 8. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 9. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej;
  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa;
 10. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 11. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 12. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
  w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w Placówce Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak
  w określonych przypadkach może być konieczny do skorzystania z:
 4. wysyłania informacji dotyczących organizacji zajęć przez Gminny Dom Kultury z/s w Bychlewie drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( U. z 2020 r.poz. 344 ze zm.)..
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się przy zastosowaniu środków organizacyjno-technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.